Skip to content

Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Kina-coaching
Ineke Hoogland
ineke@kina-coaching.nl
06 16993050
KvK: 
BTW: NL

 1. ALGEMEEN
  Dienstverlener: Kina-coaching en/of de persoon die de dienst verleent namens Kina-coaching.
  Klant: De persoon of personen ten behoeve van wie Kina-coaching haar diensten verleent.
  Opdrachtgever: De persoon of instantie die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de diensten van Kina-coaching (deze kan gelijk zijn aan de klant).
  Diensten: Te leveren diensten door Kina-coaching. Dit kan zijn: Coaching, healing sessies, lichter leven programma individueel of in een groep, workshops, lezingen.
  Overeenkomst: Schriftelijke (dan wel mondelinge) overeenkomst tot het aangaan van een eenmalige of meerdaagse dienstafname door opdrachtgever (en klant) bij Kina-coaching.
 2. UITVOERING
  Startdatum: Voor meerdaagse diensten bij Kina-coaching geldt de intake of de eerste bijeenkomst als startdatum. Voor éénmalige diensten geldt de datum waarop de dienst wordt geleverd als startdatum.
  Het intake gesprek wordt gezien als een eenmalige dienst. Wanneer een meerdaags traject volgt wordt de eerstvolgende bijeenkomst gerekend als startdatum.
  Looptijd: Duur van de afgenomen dienst loopt van startdatum tot de afgesproken laatste bijeenkomst. In het geval van een doorlopend traject kan het zijn dat er nog geen datum is bepaald voor de laatste bijeenkomst en zal deze middels overleg met opdrachtgever (en klant) worden afgestemd.
  De geleverde diensten vinden plaats op een vooraf door Kina-coaching gecommuniceerde locatie. Kina-coaching is gerechtigd om de locatie (tussentijds) te wijzigen en zal de klant hiervan dan tijdig op de hoogte brengen.
  Kina-coaching is gerechtigd inhoudelijke aanpassingen door te voeren gedurende de looptijd van de verleende dienst. Dit zal zo veel mogelijk in overleg met opdrachtgever en/of klant plaatsvinden.
 3. ANNULERING
  Annuleren: Het (tijdelijk) opzeggen van de diensten van Kina-coaching.
  De klant mag tot 24 uur voorafgaande aan een afspraak kosteloos annuleren.
  Wanneer de klant niet minimaal 24 uur van tevoren afzegt of onverhoopt niet op de afspraak verschijnt, worden de volledige kosten van de desbetreffende afspraak in rekening gebracht. Wanneer sprake is van feiten en omstandigheden die de klant duidelijk niet in staat stellen aanwezig te zijn en/of overmacht buiten zijn/haar schuld kan in overleg gekeken worden hoe om te gaan met deze kosten. In overleg zal gezocht worden naar een vervangende datum.
  Bij annulering van een afspraak die onderdeel uitmaakt van een meerdaagse training waarbij ook andere deelnemers zijn betrokken is het niet altijd mogelijk de gemiste dag in te halen. Er wordt dan indien mogelijk in overleg met de klant gezocht naar een passende oplossing om niet te veel achter te lopen op de overige deelnemers.
  Bij annulering door Kina-coaching van een afspraak zal er op korte termijn in overleg worden gezocht naar een vervangende datum.
 4. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN EEN MEERDAAGSE DIENST
  Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de dienstverlening niet meer kan plaatsvinden. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij bekend te worden gemaakt.
  Indien de dienstverlening eenzijdig wordt beëindigd door de opdrachtgever en/of klant zal, indien onderbouwd en gegrond, een tegemoetkoming van 75% van de openstaande uren worden gerestitueerd door Kina-coaching.
  Indien de dienstverlening eenzijdig wordt beëindigd door de dienstverlener Kina-coaching zal een tegemoetkoming van 100% van de openstaande uren worden gerestitueerd door Kina-coaching. Mits er geen sprake is van bijzondere bepalingen, zie punt 13.
 5. TARIEVEN
  Tarieven: De prijs voor de diensten van Kina-coaching zoals genoemd op de website van Kina-coaching of anders schriftelijk afgesproken en geaccordeerd.
  Alle genoemde bedragen op deze website en in deze algemene voorwaarden zijn inclusief BTW. Tenzij anders vermeld.
 6. FACTURATIE
  Bij eenmalige diensten vindt facturatie plaats na afname van de dienst. De factuur wordt per mail naar de opdrachtgever toegestuurd.
  Bij meerdaagse diensten vindt facturatie plaats na het eerste gesprek dan wel voorafgaand aan de eerst bijeenkomst. De opdrachtgever/klant wordt hier vooraf door Kina-coaching op gewezen. De factuur wordt per mail naar de opdrachtgever/klant toegestuurd.
  Bij afname van een dienst ontvangt de klant een factuur. Deze factuur komt ook in de administratie van Kina-coaching en wordt maximaal 7 jaar bewaard.
  Mocht de klant naderhand nog een kopie van een betreffende factuur willen, kan dat uiteraard. Wanneer de klant een mail stuurt naar Kina-coaching, ineke@kina-coaching.nl met zijn/haar naam, de gegevens én datum/periode van de dienst, ontvangt de klant binnen één week een mail met de pdf van de desbetreffende factuur.
 7. BETALING
  Betaling dient vóór de vervaldatum, vermeld op de factuur, te worden voldaan.
  Na de vervaldatum zal de opdrachtgever een betaalherinnering ontvangen.
  Mocht de opdrachtgever de factuur na twee herinneringen alsnog niet betalen zal er een incassobureau worden ingeschakeld. Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente vanaf de 40e dag na factuurdatum, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever en/of de klant.
  Bij niet tijdige betaling kan de klant toegang tot bijeenkomsten worden ontzegd. Kina-coaching is in dit geval gerechtigd de samenwerking stop te zetten.
  Indien de opdrachtgever, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet meer (volledig) aan de betalingsverplichting kan voldoen, kan deze zich uitsluitend schriftelijk wenden tot Kina-coaching ineke@kina-coaching.nl met het verzoek een betalingsregeling te treffen. Indien Kina-coaching met het verzoek instemt, wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Dit dient tevens als bewijs van de gemaakte betalingsafspraak.
 8. INSPANNINGSVERPLICHTING
  Kina-coaching zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting wat wil zeggen dat Kina-coaching niet garant kan staan voor het succes en welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel.
 9. AANSPRAKELIJKHEID
  Kina-coaching is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door Kina-coaching geleverde diensten.
  De activiteiten van Kina-coaching zijn gericht op transformatie, inzichten en bewustwording. De klant past het aangebodene naar eigen inzicht al dan niet toe. Dat betekent dat de klant zelf verantwoordelijk is voor het succes en/of het behalen van gestelde doelen. Kina-coaching is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Kina-coaching rust slechts een inspanningsverplichting. (Zie punt 8.)
  Kina-coaching is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de klant aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand. De diensten van Kina-coaching zijn geen vervanging van een psychologisch, medisch consult en/of therapie.
 10. DOSSIER EN GEHEIMHOUDING
  Persoonsgegevens en persoonlijke informatie die gedeeld wordt met, en tijdens de bijeenkomsten bij, Kina-coaching zal vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens zijn uitsluitend ter inzage voor Kina-coaching en de betreffende klant.
  De wijze van omgang met persoonlijke informatie is opgenomen in de Privacy Overeenkomst van Kina-coaching.
  De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt. Een derde, zoals een werkgever of een arts, heeft alleen inzage in het dossier mits de betreffende klant daar vrijwillig toestemming voor geeft.
  Ervaringen binnen de diensten van Kina-coaching kunnen worden verwerkt in openbare uitingen. Dit zal altijd op een zodanige manier gebeuren dat in redelijkheid niet te achterhalen is welke klant of klanten hierbij betrokken was/waren. Bij enige twijfel over het anonimiseren zal contact op worden genomen met de desbetreffende klant/klanten.
 11. COPYRIGHT
  Op al het materiaal dat Kina-coaching verstrekt zit copyright. Dat betekent dat niets van deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gekopieerd of op een andere wijze openbaar worden gemaakt zonder toestemming van de auteur.
 12. KLACHTEN
  Wanneer de opdrachtgever en/of klant niet tevreden is over de geleverde diensten kan dat aangegeven worden bij Kina-coaching. In overleg wordt met de opdrachtgever en/of klant gekeken naar de redelijkheid hiervan en zal gezocht worden naar een passende aanpak en oplossing.
 13. BIJZONDERE BEPALINGEN
  Kina-coaching behoudt zich het recht om een opdrachtgever en/of klant die door zijn/haar ongepast of grensoverschrijdend gedrag de bijeenkomst of het traject verstoort dan wel anderszins belemmert, van deelname uit te sluiten.
  Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever. In dit geval vindt er geen restitutie van kosten plaats.
 14. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Kina-coaching.
  Wanneer één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
  Kina-coaching behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.
  Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorziet is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.
- zorgzaam, duidelijk, direct - liefdevol, betrokken - positief, zet aan tot actie - gestructureerde aanpak >20 jaar ervaring

De Kracht van Kina

– zorgzaam, duidelijk, direct
– liefdevol, betrokken
– positief, zet aan tot actie
– gestructureerde aanpak
>20 jaar ervaring
forest-g4d7619799_1920
Emotie & transformatiecoach ineke@kina-coaching.nl 06 - 16 99 30 50

Ineke Hoogland

Emotie & transformatiecoach
ineke@kina-coaching.nl
06 – 16 99 30 50